مرجع بیماری شناسی گیاهی ایران
سفیدک کرکی یونجه Alfalfa downy mildew
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 13:6

سفیدک کرکی یونجه Alfalfa downy mildew

  

عامل این بیماری  Peronospora trifoliarum(aestivalis) می باشد.

کنترل:

1-   در صورت نیاز از مانکوزب2     wp80% در هزار پس از برداشت یونجه استفاده می کنیم.

2-   چین اول زوتر برداشت می کنیم. :: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 13:5

ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus  

دامنه میزبانی این ویروس خیلی زیاد است. در یونجه تولید حالت موزائیک و گاهی چروکیدگی برگ و کوتولگی بوته ها میکند. در لوبیا چشم بلبلی حالت ابلقی در برگها ایجاد میکند. در لوبیا تولید نقاط زرد در متن برگها میکند. در نخود ایرانی موجب قهوه ای شدن آوندهای آبکشی و ایجاد پژمردگی میشود. این ویروس چند پیکره ای می باشد و ژنوم تقسیم شده دارد و بعضی از پیکره ها ایزومتریک و بعضی کشیده می باشند. قطر این پیکره ها 18nmولی طول آنها متغییر از 18-58 nmاست. ژنوم در بین این پیکره ها، بجز پیکره ایزومتریک تقسیم شده است. این ویروس در لوبیا و یونجه بذرزاد میشود و همچنین به راحتی از طریق انتقال مکانیکی منتقل میشود و به علت داشتن دامنه میزبانی خیلی وسیع به راحتی قابل کنترل نیست.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 13:4

پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه   Cotton Verticillium wilt

این بیماری یکی از بیماریهای پنبه در مناطق پنبه خیز ایران است. دو گونه ورتیسیلیوم به نامهای  Verticilium dahliae و V.albo-atrum عامل این بیماری می باشند. که هر دو گونه در ایران وجود دارند ولی گونه غالب V.dahliae  می باشد.

گونه (G.barbadense) (پنبه مصری) نسبت به ورتیسلیوم مقاوم است. دامنه میزبانی ورتیسلیوم وسیع بوده و حدود 160 گونه از 40 خانواده را دربر می گیرد.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی) Cotton Fusarium wilt
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 13:3

پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی)     Cotton Fusarium wilt

این بیماری توسط Fusarium oxysporum f.sp.Vasinfectum  که اختصاصی پنبه است ایجاد می شود ولی اهمیت آن در ایران به اندازه ورتیسلیوم نیست.در خاکهای اسیدی و شنی یا آلودگی نماتد ریشه گرهی بیماری زیادتر است.


علائم بیماری از موقع کاشت تا موقع برداشت دیده میشود ومیزان آن بستگی به میزان آلودگی خاک دارد.علائم به صورت پژمردگی در گیاه دیده میشود و آوندها نیز قهوه ای میشوند و حتی برگریزی نیز پدید می آید. منتهی تفاوتهایی نیز با ورتیسلیوم دارد.از جمله اینکه در اینجا بیشتر زردی دیده میشود و گیاهان آلوده کمی کوتاه می مانند.در فوزاریوم رنگ قهوهای آوندها خیلی تند و سیر می باشد و تغییر رنگ فقط در ناحیه آوندها دیده میشود ولی در ورتسلیوم تغییر رنگ در ناحیه مغز ساقه هم دیده میشود.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
لکه آجری یونجه و لکه سیاه شبدر
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 13:2

لکه آجری یونجه و لکه سیاه شبدر

عامل لکه آجری  Stemphyllium botryosum وعامل لکه سیاه شبدر قارچ Polythrineium trifolii می باشد. لکه آجری در مناطقی چون خوزستان و سیستان و بلوچستان انتشار دارد.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
لکه قهوه ای یونجه Alfalfa common leaf spot
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 12:8

 

لکه قهوه ای یونجه Alfalfa common leaf spot                                                            

    Pseudopeziza medicaginis                                         

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
لکه موجی آفتابگردان sunflower target spot
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 12:6

 

لکه موجی آفتابگردان                                                               sunflower target spot

              Alternaria zinniae              و                     A. helianthi

 

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
سياهك سخت جو Barley covered smut
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 12:4

سياهك سخت جو Barley covered smut                                                                    

                                                      

                                                     Ustilago hordei

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان phytophthora stem Rot یا Black stem Rot
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 12:4

پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان                     phytophthora stem Rot یا Black stem Rot

 

Phytophthora cryptogea                                           

 

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه cotton seeding diseases
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 12:3

بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه                                                  cotton seeding diseases

 

قارچهای Thielaviopsis basicola و Pythium Spp. و Rhizoctonia solani عامل بیماری گیاهچه هستند.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
هيپرپارازيت زنگ Rust hyper
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:58

هيپرپارازيت زنگ                                                                           Rust hyperparasite

Darluca filum                                                 

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بيماري زنگ برگي (قهوه‌اي) گندم wheat leaf rust
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:57

بيماري زنگ برگي (قهوه‌اي) گندم                                                       wheat leaf rust  

 

زنگ برگ يك بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيكاله وبسياري از گندميان است كه توسط قارچ       Puccinia recondita  ايجاد مي‌شود.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بيماري زنگ برگي( قهوه‌اي )جو Barley leaf r
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:55

بيماري زنگ برگي( قهوه‌اي )جو                                                                Barley leaf rust

وجود اين بيماري به طور وسيع در بسياري از مناطق دنيا كه جو كاشته مي‌شود، گزارش شده‌است. قدرت بيماري زايي قارچ به جو و خويشاوندان نزديك آن محدود مي‌شود. بعضي از نژادهاي P.recondita  نيز قادرند تا حدودي جو را آلوده كنند.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
لکه برگی ذرت
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 9:34

لکه برگی ذرت                                                                                   Maize leaf spot

این بیماری به عاملیت قارچ Helminthosporium turcicum به نام بلایت شمالی برگ ذرت معروف است. اولین بار در سال 1876 از ایتالیا و درسال 1369 قارچ عامل را فروتن و رحیمیان از مازندران گزارش کردند.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
پوسيدگي ريشه چغندر
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 9:32

پوسيدگي ريشه چغندر                                                                                Beet root rot

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بوته گنایی غلات
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 9:32

بوته گنایی غلات                                                                               Cereal crazy top

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
موزائيك چغندر
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 9:31

موزائيك چغندر                                                                                       Beet mosaic virus

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
پژمردگي آوندي ناشي از ورتيسيليوم
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 8:59

پژمردگي آوندي ناشي از ورتيسيليوم                                         Vascular Verticillium wilt

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
سفیدک کرکی یونجه
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 14:27

سفیدک کرکی یونجه Alfalfa downy mildew                                                                

عامل این بیماری  Peronospora trifoliarum(aestivalis) می باشد.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بيماري آنتراكنوز غلات
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:48

بيماري آنتراكنوز غلات                                                          Graminicola anthracnose

قارچ عاملColletotrichum graminicola  در مراحل اوليه آلودگي ، معمولاً هيچ گونه علامتي روي گياه مشاهده نمي‌شود .

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
زنگ سياه ساقه گندم
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:38

زنگ سياه ساقه گندم                                                             wheat black stem rust

زنگ سياه ساقه يكي از بيماريهاي شناخته شده غلات است. تقريباً در تمامي مناطقي كه اين محصول كشت مي‌شوند وجود دارد. Puccinia graminis tritici   گندم، پوكسينيا P. g. avenae يولاف، و گونه پوكسينيا P.g.secalis   چاودار را آلوده مي‌كند. علائم بيماري بيشتر روي ساقه وغلاف برگها ظاهر مي‌شود پهنك برگ و خوشه‌ها نيز ممكن است آلوده شوند.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:36

بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم Wheat strip rust                                                  

 

زنگ زرد يا زنگ نواري(سرخو)Puccinia  striiformis  يكي از بيماريهاي مهم گندم و جو است و تا حدودي تريتيكاله و چاودار و بعضي از گرامينه‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
زنگ تاجي يولاف
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:35

زنگ تاجي يولاف                                                                                        Crown rust

زنگ تاجي يك بيماري يولاف است كه توسط قارچي موسوم به Puccinia  coronata  ايجاد مي‌شود.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
سياهك آشكار جو و يولاف
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:34

سياهك آشكار جو و يولاف                                                       Crown & barley loose smut

يولاف و جو نسبت به فرم گونه‌هاي مختلف قارچ U.nigra حساسند.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:31

سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان                                   sunflower downy mildew

 

عامل بیماری قارچ p.helianth )   Plasmopra   halstedii )می باشد که ازگروه Oomycetes است.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
کوتولگی زبر ذرت
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:34

کوتولگی زبر ذرت                                                                Maize Rough Dwarf virus

عامل بیماری(MRDV) ویروسی از گروه Reoviridae که دارای دو لایه کاپسید می باشد. در طبیعت فقط زنجره Laodelphax striatellus به عنوان ناقل شناخته شده است.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
سياهك پاكوتاه
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:47

سياهك پاكوتاه                                              dwarf bunt (سياهك بدبو stinking smut)

سياهك پنهان(common bunt) كه توسط گونه‌هاي مختلف جنسTilletia ايجاد مي شوند، از بيماريهاي مخرب گندم هستند كه علاوه بر گندم، به جو و تعداد معدودي از گونه‌هاي غلات نيز آسيب مي‌رسانند. اغلب گونه‌هاي ديگر بندرت آلوده مي‌شوند.

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بیماری سفيدك پودري غلات
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:48
بیماری سفيدك پودري غلات                                                 Cereal powdery mildew

سفيدك حقيقي يكي از بيماريهاي مهم غلات در مناطق مرطوب است . عامل بيماري قارچ Erysiphe graminis (Blumeria graminis)  است كه يك انگل اجباري است و روي جو بيشتر از سايرغلات خسارت وارد مي كند .

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
بلاست برنج
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 11:46

بلاست برنج                                                                                                  Rice blast

(P.oryzae) Pyricularia grisea  با فرم جنسی Magnaporthe grisea

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
نماتد گالي گندم
نوشته شده توسط درویش زاده در ساعت 10:40

 

نماتد گالي گندم                                                                    seed gall nematode

                                            Anguina tritici

:: موضوعات مرتبط: بیماریهای گیاهان زراعی
 
 

حشرات از منظر گیاهپزشکی

حشرات از منظر گیاهپزشکی